Logo

پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی

هیات تحریریه
خانم دکتر فاطمه پودات
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکf.poodatscu.ac.ir
رشته تحصیلیطراحی محیط زیست- اکولوژی منظر
پست سازمانی(عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)
آخرین بروزرسانی1399/8/7

[ برگشت به فهرست افراد ]