Logo

پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی

هیات تحریریه
آقای دکتر الیاس مودت
مدرک یا رتبهدکترا
پست الکترونیکmavedateyahoo.com
رشته تحصیلیمهندسی شهرسازی
پست سازمانی(عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول)
آخرین بروزرسانی1399/8/7

[ برگشت به فهرست افراد ]