Logo

پژوهش های بنیادین در معماری و شهرسازی

هیات تحریریه
آقای دکتر علیرضا قلی نژاد پیربازاری
مدرک یا رتبهدکترا
پست سازمانی(عضو هیات علمی و معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)
آخرین بروزرسانی1399/8/7

[ برگشت به فهرست افراد ]